“nsk滚珠丝杠现货SFD8010-4-NSK MPFD滚珠丝杠” 已加入到您的购物车中.

  SFD8010-4-NSK MPFD滚珠丝杠

扫码获取价格库存技术资料

  SFD8010-4-NSK MPFD滚珠丝杠   产品参数

SFD8010-4-NSK MPFD滚珠丝杠

尺寸 单位:mm

丝杠轴外径
80
导程
10
丝杠轴底径
75.1
滚珠节圆直径
81.75
钢球直径
6.35
精度等级
C1-C7
螺母直径
105
法兰直径
151
螺母长度
97
螺母安装 PCD
127
额定动负载 CaN
55100
额定静负载 C0aN
209000
有效圈数
1×4
法兰盘宽度
22
法兰安装孔通孔直径
14
法兰安装孔沉孔直径
20
法兰安装孔沉孔深度
13
轴向刚度 KNm
931
SFD8010-4-NSK MPFD滚珠丝杠此型号部分数据来源于PMI FDVC-4510-5 pmi滚珠丝杆价格